Budjettihiiri

Tietosuojaseloste ja yleiset ehdot

Jotta asiointisi olisi turvallista

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterin ylläpitäjä

Www.budjettihiiri.fi verkkosivun ylläpitäjä. Henri Hujala, 0440313149, info@budjettihiiri.fi

2. Rekisterin nimi

Www.budjettihiiri.fi uutiskirje asiakasrekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn peruste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen, dokumentoitu suostumussopimus, jossa rekisteröity on osapuolena tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin / sähköpostilistalla oleviin, asiakassuhteiden ylläpito, digitaalisten tilattujen tuotteiden toimittaminen ja markkinointi, uusista tuotteista ilmoittaminen ja oman jutun luomiseen liittyvien sisältöjen jakaminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, sosiaalisen median käyttäjänimet), yrityksen www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tiedot säilytetään rekisterissä siitä päivästä eteenpäin kun asiakas tilaa tuotteen verkkokaupasta tai lähettää yhteydenottopyynnön verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta. Säilytämme tietoja toistaiseksi verkkokaupan ja uutiskirjeen tilaajarekisterissä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tilaussopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sivustolle esim. puhelinkeskusteluissa.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilökohtaiset tietosi ovat vain www.budjettihiiri.fi sivuston ylläpitäjien nähtävissä ja käytettävissä, emmekä luovuta niitä ulkopuolisille, kolmansille osapuolille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Www.budjettihiiri.fi sivuston ylläpitäjät huolehtivat, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Asiakasrekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisuuden alaisia.

​8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

​9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröidyllä on lisäksi muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. (pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa).